ព្រះអង្គម្ឆាស់តូច "Preah Angkmchah Toch" (khmer o cambodjà)

Edició en cambodjà arribada gràcies a n'Alba Bellés des d'Osca
(núm 166)

L'edicio en cambodjà ha arribat des d'Osca fruit d'un intercanvi amb n'Alba Bellés que ha rebut, des de Formentera, una edició en kazakh. Aquest llibre no l'acompanyaré de cap mostra de text ja que no he estat capaç de trobar-ne cap fragment a internet i té un alfabet molt característic. Vegeu-ne un fragment extret de la Viquipèdia:

ភាសាខ្មែរ ឬ ខេមរភាសា គឺជាភាសារបស់ ប្រជាជាតិខ្មែរ ។ ភាសាសំស្ក្រឹត និងភាសាបាលីបាន​ជួយបង្កើតខេមរភាសា ព្រោះភាសាខ្មែរបានខ្ចីពាក្យច្រើនពីភាសាអស់នោះ ។ ​ភាសាខ្មែរមានអក្សរក្រមវែងជាងគេនៅលើពិភពលោក ។​ វាជាភាសាមួយដ៏ចំណាស់​ ដែលប្រហែលជាមានដើមកំណើតតាំងតែពី​ ២០០០ ឆ្នាំមុនមកម៉្លេះ ។
ភាសាខ្មែរមានអនុភាពលើភាសាថៃនិងភាសាឡាវ ។ ​ភាសាពីរនេះបានខ្ចីពាក្យច្រើនណាស់ពីភាសាខ្មែរដែលនាំឲ្យពួកអឺរ៉ុបស្មានថាវានៅក្នុងក្រុមភាសាដូចគ្នា ។ ភាសានោះគឺជារបស់ក្រុមភាសាថៃក្រាដៃនិងភាសាខ្មែរនៅក្រុមភាសាមនខ្មែរជាមួយភាសាមន និងភាសាវៀតណាម ដែលទាក់ទងភាសាសំស្ក្រឹត ។
​ភស្តុតាងមួយដែលបង្ហាញអំពីការប្រើតួអក្សរខ្មែរ គឺនៅក្នុងសិលាចារឹកវ៉ូកាញ់ វៀតណាមខាងត្បូង​ដែលក្នុងសិលាចារឹកនោះមានចុះកាលបរិច្ឆេទ​ឆ្នាំ ៦១១ ។

Aquest idioma forma part de la família austro-asiàtica, que és una família lingüística formada per bona part dels parlars situats a la zona d'Indoxina. Són d'aquest mateix bloc lingüístic el vietnamita o el bahnari, entre d'altres. És la llengua oficial de Cambodja i té uns 14 milions de parlants (l'equivalent a la població resident als territoris de parla catalana).