Pürinsipechonkai (wayu)

Edició en llengua wayu facilitada per Probst.
(núm 217)

N¨müin León Werth
Achuntushi taya süle'ejiiria taa'in namüin na tepichikana aka taapüin karalo'utakalü tüü nümüin wanee wayuu ka'apüichi. Mulo'u ma'in tü taa'inrakalü oo'u: Nia'ala müle'e tatünajutuka wayuu ka'apüichikai chii süpa'a mmakalü. Eesü wanee taa'inrakalü oo'uya'asa: Ka'apüichikai chii, nüyaawatüin soo'u supushuwa'aya tü kasa alatakalü, ja'itairü karalo'utain napüla tepichikana. Eeka waneeya'asa tü koo'ujeekaa: Ka'apüichikai chii, kepiashi Püransia eere nülatirüin jamü jee jemiai, o'tta che'ujaashaanasü nümüin nümüliannüin. Shiaja'a ma'aka nnojolüi kettaain tü koo'ujeekaa tü tachuntakaa, tacheküinja'a taapüin karalo'utakalü tüü nümüin wayuu ka'apüichikai chii soo'u jo'uuin niaya'asa sümaiwa. Wayuu napushuwa'aya ka'apüinna, tepichishii namaiwaya'asa (ja'itairü jülüjüin naa'in mojukuu müsü). Shiasa'a, tanaatüin chi kamüninjachikai tüü tatuma:
Nümüin León Werth
wanaa sümaa jintülin nia.

El wayuunaiki és una llengua ameríndia a les zones veïnes del departament de Guajira (Colòmbia) i a l'estat de Zulia (Veneçuela). D'aquesta regió és coneguda la ciutat veneçolana de Maracaibo. El wayuunaiki és parlat per unes 400.000 persones repartides entre Colòmbia i Veneçuela. 

Des de la dècada de 1980 ençà a la Guajira colombiana l'escola segueix un model bilingüe wayuunaiki - castellà. Model d'escola financiat pel govern de Colòmbia i l'empresa que administra les mines de carbó de Cerrejón. Seguint la mateixa línia, a Veneçuela es publica un diari bilingüe anomenat Wayuunaiki i es reparteix igualment a Zulia com a la Guajira. Si durant el segle XX la gran fita per a la supervivència de les llengües minoritàries o minoritzades era la d'aconseguir accés a l'ensenyament i a la normativització ortogràfica dels idiomes, la fita del segle XXI és la d'aconseguir entrar a les llengües d'ús al món digital: Viquipèdia, sistemes operatius, programari, videojocs, entreteniment, doblatges, etcètera. Bé, l'any 2011 la fundació Wayuu Taya juntament amb Microsoft publicaren el primer diccionari de tecnologia en wayuunaki. 

Tot i així, l'escolarització a les zones rurals on es parla el wayuunaki és molt baixa i, si només el 15% de la població wayuunaki és capaç de llegir i escriure en llengua castellana, els que són capaços de fer-ho en la seua llengua vernacla només representen l'1% de la població. 

Diversos estudis filològics han mostrat que el wayuu tendria diverses similituds amb la llengua taïna, extingida pels conquistadors espanyols després de passar i arrassar amb la població de les Antilles. Dels taïnos, però, ens han arribat a través del castellà paraules com hamaca, huracà o la paraula castellana tiburón per la qual nosaltres conservam la llatina tauró (derivat de taurus, bou).