ທ້າວນ້ອຍ "Thao noi" (laosià)

Llibre en laosià, regal de'n Pere Navarro
(núm 272)

La llengua laosiana forma part de la família tai-kadai, juntament amb el tailandès, el lanna i un grapat d'idiomes minoritzats parlats al sud de la Xina.

Igual que la resta de llengües tai-kadai, utilitza un sistema d'escriptura abugida, cosa que vol dir que cada caràcter representa una síl·laba. El tailandès i el laosià utilitzen el mateix alfabet.

No existeix cap acadèmia que reguli la llengua de la manera com estam acostumats aquí amb l'Institut d'Estudis Catalans a ca nostra, l'Accademia della Crusca per a l'italià o l'Académie Française per al francès. Tot i així està àmpliament acceptat que el dialecte laosià de Vientiane fa la funció d'estàndard a l'hora d'escriure o de parlar en registres mínimament formals. 

El tailandès, el lanna i el laosià sembla ser que formen part d'un contínuum lingüístic semblant al que pot trobar-se entre les terres de parla catalana - Occitània i França, o a Itàlia amb els seus diversos dialetti. Aquest contínuum és present entre Laos i Tailàndia també amb la llengua de moltes comunitats locals del sud-est asiàtic tals com el saek, el phu thai, etcètera.